Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.2.2015 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností Lenka Václavíková, IČO: 03778525 („Prodávající“) a zákazníkem („Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.odlitkyprodeti.cz („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.
 • 1.2 Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.
 • 1.3 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský  zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodly na odlišných podmínkách.
 • 1.4 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).
 • 1.5 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

 • 2.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků a skladové dostupnosti. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.2 Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.
 • 2.3 Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy. Uvedené ceny jsou s DPH.
 • 2.4 Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu - 3 pracovní dny. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.
 • 2.5 Prodávající nejpozději do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky Kupujícího potvrdí Kupujícímu přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.
 • 2.6 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
 • 2.7 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.
 • 2.8 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.
 • 2.9 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese:http://www.odlitkyprodeti.cz/obchodni-podminky/
 • 2.10 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

3. Platební podmínky

 • 3.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.
 • 3.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:
  • (a) v hotovosti při osobním odběru, popř. při osobním převzetí v rámci stanovených rozvozových tras a osobního převzetí v Brně;
  • (b) na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou;
  • (c) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 670100- 2210439360/6210 (Air Bank).
 • 3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.
 • 3.4 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
 • 3.5 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 3.6 V případě způsobu platby "dobírkou" je vzhledem k charakteru zásilky zkrácena úložní doba na 3 pracovní dny, následně je zásilka odeslána zpět prodejci.

4.  Příjem a odesílání objednávek

 • V případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce Česká pošta i Zásilkovna, jsou objednávky odesílány všechny pracovní dny.
 • V případě "platby převodem" odesíláme zboží až po připsání částky na náš účet ( č.ú. je uvedeno v kontaktech), a to z pravidla následující pracovní den po připsání částky na účet.

5. Dodací podmínky

 • 5.1 Obsahuje-li nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání zboží, Prodávající a Kupující si mohou sjednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání, zboží.
  • (a) Osobní převzetí v Medlově u Brna, v Brně, Vyškově a v Mikulově bude zboží bude připraveno k vyzvednutí na předem stanoveném místě, a to v termínu určeném Prodávajícím; aby bylo jasné, kterého místa a termínu se předání týká, je nezbytně nutné, aby Kupující při dokončování objednávky uvedl do "Poznámky" o jaký termín a místo převzetí se jedná. Nedohodnou-li se strany jinak, je Kupující povinen si zboží vyzvednout neprodleně poté, co se dozvěděl o připravenosti zboží na domluvením místě. Zboží bude k vyzvednutí připraveno již zabalené a obalové materiály jsou Kupujícímu poskytnuty zdarma.
  • (b) Dodání do místa určeného Kupujícím: O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem nebo formou SMS informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě a termíny doručení se řídi pravidly přepravce stanovených pro daný typ služby (jedná se o způsoby doručení "Balík do ruky",popř. Balík na poštu"). V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

   Pro účely doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.
 • 5.2 Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem 6 těchto obchodních podmínek.
 • 5.3 V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese odlitkyprodeti@seznam.cz.
 • 5.4 Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.
 • 5.5 Po převzetí sarančat doporučujeme přečíst sekci "Péče o sarančata", kde najdete informace, jak se sarančaty zacházet, aby Vám vydržely co nejdéle.

6. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

 • 6.1 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 6.2 Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 • 6.3 Prodejce  doporučuje kupujícímu si prostudovat sekci "péče o sarančata" a v případě, že zakoupená sarančata ihned nezkrmí, se podle těchto zásad řídit. 

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • 7.1 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.
 • 7.2 Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 6.1 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci Internetového obchodu) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující má možnost udělení tohoto souhlasu odmítnout již při první registraci či objednávce.
 • 7.3 Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 6.1 a 6.2 těchto obchodních podmínek nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu, jeho zpracovateli osobních údajů či společnosti tvořící s Prodávajícím koncern. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 6.1 a 6.2 těchto obchodních podmínek nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám.
 • 7.4 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.
 • 7.5 Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 7.6 Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 6.2 těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze, popřípadě tak může učinit sám v rámci nastavení svého zákaznického účtu. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 7.7 Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 8.1 Podle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku máte právo od smlouvy uzavřené v zásilkovém obchodě odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to bez udání důvodu (tedy i v případě, že je zboží bezvadné). V případě, že nebudete se zaslaným zboží spokojeni je možné uplatnit vrácení zboží do 14dní od obdržení zásilky /vč.dokladu, nezničené a nepoužité, popř. pokud výrobek byl i v originálním obalu/. Dopravu zboží k Prodejci hradí Kupující. Po obdržení zásilky od Kupujícího a po zkontrolování Vám bude částka za zboží poslána na Vámi uvedený účet (bez poštovného). Možná je i výměna za jiné zboží /zde si zákazník hradí znovu poštovné.
 • 8.2 V případě, že Kupující bezdůvodně odmítne převzít od dopravce objednané zboží a toto je vráceno Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn vymáhat zbytečně vynaložené náklady na dopravu zásilky k objednavateli. Zákazník je povinen uhradit tuto částku na bankovní účet č. 670100-2210439360/6210. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením nákladů na poštovné v případě nepřevzetí zásilky v úložní době. Není-li faktura ohrazena v době splatnosti, 7 kalendářních dní po uplynutí splatnosti je odeslána první upomínka, v případě, že ani během dalších 7 kalendářních dní není faktura uhrazena, je 14 dní po uplynutí splatnosti vystavená 2. upomínka už se smluvní pokutou 100 Kč, která se připočítává k dluhu. Není- li ani za dalších 7 kalendářních dnů faktura uhrazena, je vystavena 3. upomínka a dluh se navyšuje o další smluvní pokutu ve výšce 200 Kč (splatnosti 7 kalendářních dnů).V případě, že zákazník není ochoten dohodnout se na zaplacení nákladů na poštovné a případné smluvní pokuty, bude celá pohledávka předána k vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají. Toto nekorektní chování není možné tolerovat.

9. Doručování

 • 9.1 Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
 • 9.2 Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto obchodních podmínek či elektronická adresa odlitkyprodeti@seznam.cz .

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.
 • 10.4 Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.